Onze school

Zeg je ‘t Kempken dan denk je aan: met P.I.T. naar school gaan!

 

PIT staat voor Plezier/Interesse en Talent. Maar denk ook aan adaptief onderwijs, passend voor elk kind, coöperatief werken, kennis van het brein, werken richting meer eigenaarschap van leerlingen, groepsmissies , leerlingenraad, schoolregels die de leerlingen hebben bepaald, engelse taal vanaf groep 4, samenwerken, systeemdenken, begrijpend lezen vanaf groep 1 en werkvormen zoals de mindmap, een gedragspatroongrafiek of een relatiecirkel.Een goed veilig schoolklimaat en samen werken aan gedrag.

Wij werken vanuit de gedachte van adaptief onderwijs, adaptief onderwijs is onderwijs dat voldoet aan een drietal basisbehoeften van leerlingen: relatie, competentie en autonomie. Onder de basisbehoefte relatie wordt verstaan dat leerlingen zich geaccepteerd weten, ze erbij horen, ze het gevoel hebben welkom te zijn, ze zich veilig voelen. Onder de basisbehoefte competentie wordt verstaan dat leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen; dat ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Onder de basisbehoefte autonomie wordt verstaan dat ze weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen.

 

Aan coöperatief leren kunnen een aantal vaardigheden gekoppeld worden. Leerlingen kunnen van elkaar leren, niet alleen kennis, maar ook vaardigheden. Leerlingen leren veel van voordoen, samendoen en nadoen. Leerlingen brengen hun gedachten onder woorden, leren argumenteren, passen ‘hun waarheid’ aan door nieuwe inzichten en verbindingen. Er is een onderscheid in onbewust samenwerken en coöperatief leren. Kinderen willen graag samenwerken. Coöperatief leren is een bewust in te zetten instrument voor de leraar om samenwerkingsvaardigheden aan te leren. Een belangrijke voorwaarde voor coöperatief leren is een goed pedagogisch klimaat. Andersom werkt het ook: coöperatief leren draagt bij aan een goed pedagogisch klimaat.

 

Klik op het logo hierboven voor meer informatie!